Здравство | 16.05.2013 | 15:18 | 0

Владата распиша оглас за 69 директори на Јавни здравствени установи

Следете не на:

vladaНа официјалниот сајт на Владата на Република Македонија објавени се позициите за кои се бара пројавување на интерес за ангажирање на лица на високи државни раководни позиции и функции. Огласот за ангажирање на оние кои ќе пројават интерес е проширен за уште 69 позиции за директори на Јавни здравствени установи. И тоа за следните установи:

Директор на ЈЗУ Здравствен дом (25 дваесет и пет извршители), и тоа:

- ЈЗУ Здравствен дом Ресен
- ЈЗУ Здравствен дом Битола
- ЈЗУ Здравствен дом Вевчани
- ЈЗУ Здравствен дом Струга
- ЈЗУ Здравствен дом Пехчево
- ЈЗУ Здравствен дом Охрид
- ЈЗУ Здравствен дом Велес
- ЈЗУ Здравствен дом Штип
- ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод
- ЈЗУ Здравствен дом Неготино
- ЈЗУ Здравствен дом Берово
- ЈЗУ Здравствен дом Виница
- ЈЗУ Здравствен дом Кочани
- ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци
- ЈЗУ Здравствен дом Куманово
- ЈЗУ Здравствен дом Ростуше
- ЈЗУ Здравствен дом Крушево
- ЈЗУ Здравствен дом Скопје
- ЈЗУ Здравствен дом Валандово
- ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип
- ЈЗУ Здравствен дом Радовиш
- ЈЗУ Здравствен дом Делчево
- ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар
- ЈЗУ Здравствен дом Прилеп и
- ЈЗУ Здравствен дом „Железничар” – Скопје.
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор

Медицински Директор на ЈЗУ Универзитетска клиника (11 единаесет извршители), и тоа:
- ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести
- ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло
- ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство
- ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски” – Скопје
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки или високо образование – дипломиран логопед, или високо образование – специјалист по медицинска биохемија или завршени академски студии со најмалку 240 ЕКТС, односно најмалку VI Б ниво согласно со Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Организациски Директор на ЈЗУ Универзитетска клиника (4 четири извршители), и тоа:
- ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон”
- ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
- ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија
VII/1 степен високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку три години работно искуство од економијата, финансиите, правото или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување или завршени академски студии со најмалку 240 ЕКТС, односно најмалку VI Б ниво согласно со Националната рамка на високообразовните квалификации и положен испит за директор.

Директор на ЈЗУ Градска општа болница „8ми Септември” – Скопје
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Директор на ЈЗУ Општа болница (7 седум извршители), и тоа:
- ЈЗУ Општа болница – Охрид
- ЈЗУ Општа болница – Велес
- ЈЗУ Општа болница – Кавадарци
- ЈЗУ Општа болница – Кичево
- ЈЗУ Општа болница – Струмица
- ЈЗУ Општа болница – Кочани и
- ЈЗУ Општа болница – Гевгелија.
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Директор на ЈЗУ Здравствена станица „Железара” – Скопје
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Директор на ЈЗУ Центар за јавно здравје (6 шест извршители), и тоа:
- ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола
- ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип
- ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица
- ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани
- ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид и
- ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп.
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Директор на ЈЗУ Специјални болници (5 пет извршители), и тоа:
- Специјална болница за белодробни заболувања „Јасеново” – Велес,
- Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо” – Охрид
- Психијатриска болница – Демир Хисар
- Психијатриска болница – Негорци
- Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „ЛЕШОК”-Лешок
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Директор на ЈЗУ Заводи (6 шест извршители), и тоа:
- Геронтолошки завод „13 Ноември” – Скопје
- Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања – Отешево
- Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје и
- ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Битола
- Завод за превенција, лекување и рехбилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид
- Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Медицински Директор на ЈЗУ Клиничка болница „Др. Јован Калаузи” – Битола
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки или високо образование – дипломиран логопед, или високо образование – специјалист по медицинска биохемија или завршени академски студии со најмалку 240 ЕКТС, односно најмалку VI Б ниво согласно со Националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Организациски Директор на ЈЗУ Клиничка болница – Штип
VII/1 степен високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку три години работно искуство од економијата, финансиите, правото или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување или завршени академски студии со најмалку 240 ЕКТС, односно најмалку VI Б ниво согласно со Националната рамка на високообразовните квалификации и положен испит за директор.

Медицински директор на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ – Скопје
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Медицински Директор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и ТБЦ
VII/1 степен високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование – дипломиран логопед, високо образование – специјалист по медицинска биохемија, високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку пет години работно искуство и положен испит за директор.

Организациски Директор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и ТБЦ
VII/1 степен високо образование од областа на економските или правните науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку три години работно искуство од економијата, финансиите, правото или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување или завршени академски студии со најмалку 240 ЕКТС, односно најмалку VI Б ниво согласно со Националната рамка на високообразовните квалификации и положен испит за директор.

Апликацијата може да се преземе од владиниот сајт каде што е објавен огласот